El llinatge Romeu

(Família de ciutadans honrats de la Barcelona baix medieval)

© Guillem Romeu

 

CATALÀ

 

ESPAÑOL

 

 

 

 

 

(Fragment d’una miniatura medieval representant una campanya militar ca.1200)

 

Segle XIII

 

Garcia Romeu (Garssias Romei). És un dels testimonis del rei Pere el Catòlic en un document del 1211. Forma part de la cúria catalanoaragonesa d’aquest rei. També se’l cita en “El llibre dels feits” de Jaume I, així com al seu fill també de nom Garcia.

 

Guillem Romeu: Personatge a qui, l’any 1242, el rei Jaume I li concedí (recent conquerida als musulmans) la fortificació d’Artana (Castelló). D’aquest personatge, així com de l’anterior, en desconeixem l’origen i, per tant, quedaria fora del marc d’aquest estudi. Tot hi així, hem decidit incloure’ls atès que, d’acord amb la nostra recerca, són els primers testimonis documentats del cognom.

 

Ramon Romeu: Un dels primers vuit consellers de Barcelona al 1249 (primer any d’ordinació del municipi barcelonès per Jaume I). L’any 1257 serà el setè dels vuit consellers i el 1262 serà el cinquè dels sis. Al segle XIII hi ha diverses variacions en la forma del consell municipal barceloní, que van variant el nombre de consellers fins que el 1274 queda establert en cinc consellers. Sembla que era droguer, pertanyent per tant a la mà mitjana. Els següents membres de la família que trobem en els òrgans de govern municipal ja pertanyen tots a l’estament social superior dels ciutadans honrats (mà major). És estrany l’ascens social tant ràpid amb una sola generació de diferència. És possible que el fet d’entrar en el govern municipal des del primer moment afavorís la ràpida prosperitat de la família. Aquesta influència sumada a la probable bona marxa del negoci, deuria motivar la inversió en el comerç marítim, que probablement constituiria la base de la fortuna familiar. Aquesta suposició està fonamentada en el fet que molts dels testimonis que veurem a continuació de les generacions posteriors semblen dedicar-se ja tots a l’activitat del comerç mercantil, fet congruent amb el desenvolupament característic de les famílies de l’oligarquia barcelonina baix medieval: enriquiment amb el comerç per, seguidament, progressar vers l’estament social superior per perpetuar-se en els càrrecs municipals (fet que contribueix al manteniment d’aquesta riquesa).

 

Pere Romeu: Conseller quart de Barcelona el 1270 i el 1272. També apareix en un document del batlle reial de la ciutat del 1255.

 

Francesc Romeu: Conseller tercer el 1275.

 

Bernat Romeu: Conseller cinquè el 1276.

 

Ramon Romeu: Conseller primer el 1276 juntament amb Antic Titó.

 

Bartomeu Romeu: Conseller en cap el 1288 i quart el 1299. Figura en la documentació de l’època com a sospitós d’assalt i assassinat, en un context de gran violència pel control municipal. Cònsol del mar   l’any 1281.

 

Taula de Canvi de Barcelona (el primer banc públic d’Europa)

Rosassa de Santa Maria del Mar (1329-1383)

 

Segle XIV

 

Guillem Romeu: Conseller quart el 1309. Apareix en un document que deixa exempta a la ciutat de Barcelona del pagament d’impostos per les seves embarcacions a Tortosa (el 1302, juntament amb Bartomeu Romeu) i en un altre document idèntic però a Blanes el 1282. Amb els dos darrer personatges sembla demostrat que l’activitat principal de la família, com la majoria de famílies de característiques semblants, és el comerç marítim (d’on provindria la seva riquesa).

 

Gerard Romeu: És un canvista ciutadà de Barcelona castigat per Jaume II juntament amb altres tres (Dusai, Rovira, probablement també barcelonins) a una multa per comerç il·legal a Egipte el 1309. La de canvista és un tipus d’activitat que podríem associar a la de mercader. Trobem aquí un personatge que probablement pertany a una branca paral·lela a la dels ciutadans honrats, atès que no apareix en l’administració local però es manté actiu en el comerç mercantil, en aquest cas d’ultramar (la ruta del Mediterrani Oriental era la més rica del comerç català).

 

Francesc Romeu: Conseller quart el 1312, cinquè el 1317, tercer el 1324, un altre cop quart el 1327, un altre cop el 1332 i, finalment, conseller segon el 1339. És un dels cinc consellers en el jurament de fidelitat d’Alfons el Benigne (1327-1336) a Barcelona, i també el trobem integrat en el Consell de Cent el 1333.

 

Pere Romeu: Conseller quart el 1332 i el 1351. Membre (o jurat) del Consell de Cent el 1327.

 

Guillem Romeu: Conseller tercer el 1350 i jurat del Consell de Cent en “lo mal any primer” (1333) juntament amb el ja mencionat Francesc. Hi ha un Guillem Romeu de la mateixa època i d’informació confusa que podria ser el mateix personatge, del qual únicament sabem que era feligrès de Santa Maria i que tenia a una tal Sança per muller.

 

Ramon Romeu: Canonge de Barcelona sobre el 1348.

 

Francisco Romeu (Romeum): Vicecanceller del rei Pere III el cerimoniós (1336-1387). Un Francisco Romeu apareix com a ciutadà honrat escollit com a síndic de Barcelona per una reunió que el rei Joan I celebrà a Tortosa el 1393. És possible que aquesta última referència no correspongués al mateix personatge, sinó al Francesc Romeu que apareixerà seguidament (i que podria ser fill del que ens ocupa).

 

Joan Romeu: Personatge de Barcelona, el qual forma part de la tripulació d’un vaixell de cors el 1390 i és avalador d’un altre el 1403. El fet que el personatge en qüestió aparegui com a avalador demostra un gran potencial econòmic. 

 

Francesc Romeu: Inicia carrera política com a conseller tercer el 1388 i serà segon el 1399 (primer era Benet Buçot i tercer en Bernat de Gualbes). També serà conseller segon el 1406 i cònsol del mar el 1404. Apareix en un cens militar davant un possible conflicte armat amb els francesos. Armat amb totes les armes, és un dels 30 bacinets que defensen el Portal Nou, i té dos arnesos. Les armes marcaven la categoria social. En conseqüència, els personatges d’aquest cens que apareixen amb totes les armes pertanyen a la mà major. En la relació dels 30 bacinets del Portal Nou hi apareixen molts dels altres cognoms de  l’oligarquia com Dusai, Conomines, Serra, Marquet, Gualbes o Buçot. En aquest cens també hi apareixen dues dones del llinatge (les dones apareixen en el cens perquè normalment són vídues caps de família que poden proporcionar un home armat en cas de conflicte). Aquestes són:  Franch Romeu (vídua) / Madona de P. Romeu (amb el marit absent)

 

Altres Romeu relacionats en el cens:

 

A. Romeu, mestre d’aixa: va armat amb llança i pavès (escut) / Antoni Romeu amb ballesta / Bernat Romeu amb llança i pavès / Francesc Romeu, sastre, amb llança i pavès / Francesc Romeu amb ballesta / Ramon Romeu amb ballesta / Macià Romeu, flequer, amb llança i pavès / P. Romeu (Pere), corredor (intermediari en operacions mercantils), ballesta / P. Romeu, corredor, amb llança i pavès

 

 

Pere Romeu (segon a l’esquerra) en la portada del llibre Usatges de Barcelona

de Jaume Marquilles (dibuix de Bernat Martorell)

Una de les miniatures de l’interior del llibre amb els consellers flanquejats per Marquilles i el rei Alfons

 

Segle XV

 

Monich Romeu: Inicia carrera el 1407 com a conseller d’obres (segon) juntament amb M. Oliver i tornarà a ocupar el mateix càrrec (aquest cop com a primer) el 1417. Apart dels 5 consellers s’escollia a 2 consellers d’obres i a 2 cònsols del mar cada any, i també una sèrie de càrrecs administratius municipals com el de mostassaf, guarda de les monedes, administrador del pes de la farina o administrador del pont de Sant Boi.

 

Pere Romeu (P. Romeu): Inicia carrera el 1419 en què serà conseller segon d’obres. 1422 administrador de la casa del pes de la farina. 1428 és escollit com a cònsol del mar en substitució de Francesc de Conomines, que havia causat baixa per defunció.

 

Pere Romeu: Conseller quart el 1430 i segon el 1448 (amb Bernat Sapila com a primer). El  1436 guarda de les monedes, 1437 cònsol del mar, 1446 i 1451 tauler de la taula del canvi. En el Comentaris dels Usatges de Barcelona de Jaume Marquilles hi apareix una coneguda miniatura amb la imatge de Pere Romeu i els altres consellers de l’any 1448 (tal com correspondria per precedència protocol·lària és el segon per l’esquerra, al costat de Bernat Sapila que està rebent el llibre de mans del seu autor). Aquest Pere Romeu podria tractar-se de l’anterior però si seguim a Duran i Sanpere haurem de creure que són dues identitats diferents (potser pare i fill), ja que aquest autor ens diu que el conseller quart de l’any 1430 havia començat a intervenir en el govern de la ciutat en aquest any i amb aquest càrrec. És possible, però, que Sanpere faci referència únicament als càrrecs de consellers, obviant els càrrecs administratius precedents com el de conseller d’obres o administrador del pes de la farina.

 

P. Romeu (Pere Romeu): Tintorer, 1425 administrador de l’Hospital de P. des Vilar juntament amb Joan Nadal (notari). En aquest cas trobem en l’administració, en un càrrec secundari, un Romeu d’un estament inferior (menestrals).

 

Guillem Romeu: El 1421 inicia carrera política com a conseller quart, el 1424 serà cònsol del mar (primer), 1425 conseller tercer, 1428 conseller segon (essent conseller en cap el cèlebre Joan Fiveller), el 1430 serà guarda de les monedes (segon), 1431 és escollit com un dels 6 síndics de Barcelona per les Corts de la mateixa ciutat, 1433 guarda de les monedes (primer), 1434 assoleix la conselleria en cap. Personatge d’extensa i rellevant trajectòria política. Sabem que tenia un fill de nom Guillem (molt probablement el que esdevindrà conseller en cap del 1460).

 

Joan Romeu: El 1438 obrer segon i administrador del pont de Sant Boi. Hi ha moltes referències a un  Joan Romeu de mitjans de segle XV que destaca per la seva enorme riquesa i que probablement es tracta del mateix personatge, a pesar que només intervé en política en aquest any 38. Probablement és el Joan Romeu la vídua del qual va ser segrestada per Pere de Castellbell (un donzell que ambicionava la gran riquesa de la dona) el 1457, episodi històric força conegut i relatat en les cròniques de l’època i que provocà una dura resposta del veguer de Barcelona contra aquest personatge.

 

Baltasar Romeu: Cavaller ciutadà de Barcelona. Seria un home d’armes d’enorme rellevància i pròxim al rei com proven referències dels anys 1435 (és presoner dels genovesos en la Batalla del Mar), 1448 (té l’honor de portar la bandera de la ciutat pels carrers de Barcelona després d’una victòria bèl·lica, també ho farà el 1450) i 1479 (és un dels cavallers que porta el cos difunt del príncep Joan). El 1450 serà segon obrer i administrador del pont de Sant Boi. Figura com a representant de l’estament militar en les corts de 1454-58. En aquest moment el llinatge fa un nou salt en l’ascens social amb l’ennobliment (ingrés a la petita noblesa dels cavallers). Segueix, per tant, la progressió típica de les nissagues barcelonines de característiques similars. Ens tornem a trobar, però, amb un dubte d’identitat respecte aquest Baltasar. Tenim referències en què se l’anomena ciutadà honrat i altres en que és cavaller. El fet que en tinguem referències des del 1435 fins el 1479 abona la idea que siguin dos individus diferents (potser pare i fill) ja que difícilment es gaudia de tanta longevitat (la mitjana d’edat a l’època era d’entorn els 40 anys).

 

Luis Romeu: Cavaller germà de Baltasar Romeu, també és en l’estament dels “milites” en les corts de 1454-58. És un dels notables citat com a present en els actes protocol·laris de la presa de possessió del veguer Joan Sabastida l’any 1449. Poca cosa més sabem d’aquest personatge excepte que vivia a la plaça de Sant Just de Barcelona (cap el 1453).

 

Gabriel Romeu: Canonge 1448. Desconeixem l’origen.

 

Guillem Romeu: El 1459 és un dels 4 representants de l’estament dels ciutadans (també amb el famós conseller Pere Destorrent) escollits per fer front a un problema de diners. 1460 conseller en cap. El mateix 1460 serà elegit com a síndic de la ciutat per les Corts Reials de Lleida d’aquell mateix any (la qual cosa també va provocar un conflicte important, en el qual intervingué el mateix rei, al produir-se una doble elecció de síndics, 4 de la Busca i 4 de la Biga. El rei, en conflicte amb l’oligarquia, va rebutjar als de la Biga. És un dels 6 ambaixadors (un dels dos honrats) que envià Barcelona per parlar amb el rei Joan sobre la necessitat que alliberés al seu fill, el príncep Carles. Posteriorment va ser un dels 12 elegidors dels 5 consellers l’any 1462 i administrador de la taula de la ciutat el 1470. També sabem que tenia dos fills presos a la batalla de Santa Coloma de Gramenet el 1471 dels quals desconeixem els noms. Hi ha una referència del 1446 en què se’l cita per la seva enorme fortuna. En aquest moment arribem al punt àlgid del llinatge, amb màxima influència política i econòmica, i inclús amb una part de la família ja integrada en la petita noblesa. És clar que s’havia convertit en una de les famílies més importants de la ciutat (i, per extensió, podríem dir també del Principat). Respecte el personatge en qüestió, va tenir un paper rellevant durant la guerra civil catalana. Va ser conseller de la “Busca” (partit reformador), però ho va ser obligat per Galceran de Requesens (governador), ja que en realitat pertanyia al partit oligàrquic (“Biga”). En els fets polítics relatats en l’Antich Dietari en els quals ell participa com a màxima autoritat municipal es demostra la tensió del clima pre-bèl·lic. D’acord amb l’autora Carme Batlle, quan va assolir la conselleria en cap va tornar a instaurar una pràctica habitual d’abans de la Busca consistent en les reunions a casa seva dels principals consellers per prendre les decisions importants.

 

Pere Romeu: Només sabem que era fill de l’anterior i que es va casar amb una filla d’una família de menestrals de la ciutat.

 

 

( Barcelona en el període baix medieval )

 

Segle XVI

 

Rafael Romeu: Va ser jurat del Consell de Cent els anys 1478, 1481 i 1487. El 1505 conseller en cap (escollit ja amb el mètode de la insaculació). La seva conselleria pertanyia al corrent oposicionista, enfront del partit destorrentista.

 

Josep Romeu: És un dels ciutadans honrats de Barcelona que rep les prerrogatives de l’Ordre Eqüestre (pel rei Ferran el catòlic) pels serveis fets a la Corona en tots els temps, l’any 1510. Aquest acte implica l’ingrés del personatge en qüestió a la categoria de cavaller (molts altres llinatges propis de l’oligarquia barcelonina s’integren a l’estament superior amb aquest acte, com els de Gualbes).

 

Jaume Romeu: Ciutadà honrat que el 1530 serà escollit per insaculació com a jutge de la taula de la ciutat de Barcelona.

 

Francesc Romeu: L’any 1530 és escollit advocat de la Diputació del General. És doctor en lleis i ciutadà de Barcelona. A partir d’aquest moment i durant un segle el llinatge sembla perdre tota rellevància en els òrgans de Govern. Els següents personatges del segle XVII esmentats a continuació són també barcelonins i honrats, però després d’un interval de temps tant ampli, no podem afirmar amb certesa que corresponguin a la mateixa nissaga.          

 

Segle XVII

 

Ramon Romeu: Veguer de la ciutat el 1634. Serà pres pel lloctinent i capità general de Catalunya “per çertes causes y raons”. El ciutadà honrat Ramon Romeu exercirà diverses vegades d’ambaixador dels consellers de Barcelona per assumptes polítics o protocol·laris amb els virreis o altres autoritats, a partir del 1637. El 1641 conseller segon el primer any que s’amplia el número de consellers de 5 a 6. En el fet històric de la detenció de Francesc de Tamarit, és un dels ambaixadors que enviarà la ciutat per dirimir l’assumpte.

     

Jerònim Romeu: És un dels capitans d’una de les 5 companyies que enviarà Barcelona durant la guerra de secessió el 1642. El 1648 serà nomenat veguer de la ciutat i ho serà com a mínim fins el 1650. El veiem diverses vegades com a ambaixador de la ciutat fins el 1663. Potser és el Sr. Romeu al qual es refereix l’ambaixador Ximenez des de París en una carta al regent Fontanella el 1652.

 

“....” Romeu: Cavaller que el 1653 va ser a presència del Princep Joan per tractar un assumpte del Consell de Cent. No n’hem trobat el nom per desgràcia.

 

Josep Romeu de Ferrer: Regent del Consell d’Aragó. És un dels dos negociadors que enviarà Catalunya pel tractat dels Pirineus el 1659.

 

 

Apèndix:

 

Dietari de l’antic consell barceloní (1390-1446); Col. documents inèdits. BCN, 1892

Dietari o llibre de jornades (1411-1484) de Jaume Safont; Pagés editors

Dietari de la diputació del General de Catalunya; Arxiu Corona d’Aragó. BCN, 1974

Jaume I i la municipalitat de Barcelona; Font Rius. UB, 1977

La ciutat de Barcelona; Carreras i Candi.

Catalunya a l’imperi dels Àustria; Joan Lluís Palos. Pagés editors

La burgesia mercantil en España; Molas Ribalta

La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV; C. Batlle. UB, 1973

Una família barcelonesa: los Destorrent; C. Batlle. BCN, 1964

La vida y las actividades de los mercaderes de Barcelona dedicados al comercio marítimo (XIII); C. Batlle. UB

Rúbriques; E. G. Bruniquer. Col. documents inèdits. 1912

Onomàstica barcelonesa del XIV; F. Marsà

Libro del Consulado del Mar; A. Campmany. BCN, 1965

Memòries històriques de Barcelona; A. Campmany. Cambra Oficial de Comerç de BCN

Barcelona & Its rulers, 1096-1291; Stephen P. Bensch. Cambridge Studies

La cultura del mercader en la Barcelona del segle XV; J. Aurell. Ed. Omega

El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat; Joan Roca i Albert

La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336); Mutgé Vives